Ευρωπαϊκές αρμοδιότητες

Ευρωπαϊκές αρμοδιότητες

Στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών μου καθηκόντων, έχω αναλάβει και σημαντικές ευρωπαϊκές αρμοδιότητες. Είμαι τακτικό μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση (ΚΣ) του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) και, κατά τη διετία 2020-2021, Αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΣ του ΣτΕ. Τέλος, είμαι εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων (ΒτΕ) στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και συμπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για τη Μετανάστευση καθώς και εκπρόσωπος της ΒτΕ στη Συνέλευση των Εθνικών Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC).