Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο και Λειτουργία Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών

Προς τον Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο και Λειτουργία Εθνικού Αρχείου
Νεοπλασιών

Πρόσφατα, στις 19/11/2020, η αρμόδια Επίτροπος κα Στέλλα Κυριακίδου, μεταξύ
άλλων ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι ένα από τα λίγα κράτη-μέλη που δεν διαθέτουν
ακόμη Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο. Σήμερα, στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥΥ
υπάρχει ακόμη αναρτημένο το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο 2011-2015».
Μεταξύ των δράσεων αυτού του Εθνικού Σχεδίου ήταν και η σύσταση Εθνικού
Μητρώου Νεοπλασιών, ως εργαλείο ελέγχου της νόσου σε εθνικό επίπεδο καθώς και
αναγκαίο προαπαιτούμενο για την παροχή στοιχείων για τη χάραξη εθνικής
αντικαρκινικής πολιτικής.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4675/2020 «Πρόληψη, Προστασία και προαγωγή της
υγείας-ανάπτυξης των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις», μεταξύ των
αρχών της Εθνικής Στρατηγικής Δημόσιας Υγείας είναι και ο έλεγχος και η διαχείριση
των νοσημάτων υψηλού φορτίου νοσηρότητας, με την εκπόνηση και εφαρμογή
Εθνικών Σχεδίων Δράσης σε ασθένειες υψηλού επιπολασμού, όπως ο καρκίνος.
Επειδή, μια νέα περίπτωση καρκίνου διαγιγνώσκεται στην Ε.Ε. κάθε 9 δευτερόλεπτα
και ο καρκίνος είναι η δεύτερη κύρια αιτία θνησιμότητας μετά τις καρδιαγγειακές
παθήσεις και επιβαρύνει σημαντικά την υγεία και τα κοινωνικά συστήματα, ασκεί
πιέσεις στους κρατικούς προϋπολογισμούς και επηρεάζει αρνητικά την
παραγωγικότητα και την ανάπτυξη της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου ενός
υγιούς εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(4/2/2020) ερωτάται ο κ. Υπουργός:

α) Αν καταγράφονται και με ποιο τρόπο τα στοιχεία για την εξέλιξη της νόσου στην
Ελλάδα και

β) Αν εκπονείται Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο ή αν προβλέπεται αυτό να
γίνει στο άμεσο μέλλον