Χρέωση τελών αποχέτευσης από την ΕΥΔΑΠ χωρίς να υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο, άνευ ευθύνης του ιδιώτη

Προς: Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
Θέμα: Χρέωση τελών αποχέτευσης από την ΕΥΔΑΠ χωρίς να υπάρχει σύνδεση με
το δίκτυο άνευ ευθύνης του ιδιώτη

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1068/1980 “Περί συστάσεως ενιαίου φορέως
Υδρεύσεως – Αποχετεύσεως Πρωτευούσης” «οι ιδιοκτήται των ακινήτων των
συνδεομένων μετά των δικτύων υποχρεούνται εις την καταβολήν του τέλους
χρήσεως υπονόμου και τέλους υδρεύσεως, εισπραττομένων δια των λογαριασμών
καταναλώσεως ύδατος κατά τα εν άρθρω 19 του παρόντος οριζόμενα (άρθρο 16 παρ.
1 εδ. α)». Από τις σχετικές διατάξεις συνάγεται ότι προϋπόθεση για την επιβολή
τελών χρήσης υπονόμου, τα οποία επιβάλλονται με σκοπό την αντιμετώπιση
δαπανών συντήρησης του αποχετευτικού δικτύου και την κάλυψη υπηρεσιών
συντήρησης των εξωτερικών διακλαδώσεων των ακινήτων, των βιολογικών
καθαρισμών, των αντλιοστασίων κ.λπ., αποτελεί το ακίνητο να είναι συνδεδεμένο με
τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Ωστόσο, στην Κηφισιά και σε άλλες περιοχές της βόρειας Αθήνας έχει παρατηρηθεί
το εξής φαινόμενο: η ΕΥΔΑΠ με την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου να
χρεώνει τέλη αποχέτευσης, ανεξαρτήτως της σύνδεσης του ακινήτου ή όχι με το
δίκτυο, ενώ η μη καταβολή τους βεβαιώνεται στην αρμόδια ΔΟΥ προς είσπραξη, με
τη διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης δημοσίων εσόδων, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Στις υπό εξέταση περιπτώσεις, η μη
σύνδεση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη του ακινήτου, ο οποίος έχει
υποβάλει κανονικά την αίτηση σύνδεσης στον αρμόδιο κατά τόπους Δήμο και
προπληρώσει τα τέλη σύνδεσης, αλλά στο γεγονός ότι οι Δήμοι καθυστερούν, συχνά,
χωρίς δική τους ευθύνη, αλλά λόγω αντιδικίας των εργολάβων και εκκρεμουσών
ενστάσεων μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να μην προχωρούν τα έργα σύνδεσης των
ακινήτων με το δίκτυο. Έτσι παρατηρείται το παράδοξο οι ιδιοκτήτες των ακινήτων
να χρεώνονται για μια υπηρεσία που δεν τους προσφέρεται, με ευθύνη τρίτων και
όχι δική τους, παρόλο που οι ίδιοι έχουν κάνει όλες τις νόμιμες ενέργειες για τη
σύνδεσή τους και βρίσκονται σε καλή πίστη.

Επειδή αυτή η πρακτική επιβαρύνει υπέρμετρα τους ιδιοκτήτες ακινήτων καθώς
χρεώνονται διπλά αφενός για την απόφραξη του βόθρου του ακινήτου τους και

αφετέρου γιατί πληρώνουν ουσιαστικά για τη μη χρήση του δικτύου ακαθάρτων και
δεδομένης και της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, με την εκτίναξη του κόστους
ζωής λόγω της ενεργειακής κρίσης, ερωτάται ο κ. Υπουργός τι μέτρα προτίθεται να
λάβει για την προστασία των πολιτών από την καταχρηστική αυτή χρέωση αλλά και
την προστασία του κράτους δικαίου μακριά από τις αυθαιρεσίες της Διοίκησης που,
συχνά, ταλαιπωρούν τον πολίτη;

Ο ερωτών βουλευτής
Δημήτρης Καιρίδης

Ακολουθεί η απάντηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα: «Χρέωση τελών αποχέτευσης από την ΕΥΔΑΠ χωρίς να υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο άνευ ευθύνης του ιδιώτη»

Σχετ: Η Ερώτηση 6254/05.07.2022

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι η κατάσταση αυτή την στιγμή είναι – όντως – όπως περιγράφεται. Σύμφωνα με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο:
▪ η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Πρωτευούσης Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΥΔΑΠ ΑΕ), εκδίδει σε ετήσια βάση τους λογαριασμούς για τα ακίνητα που δεν υδρεύονται από την ίδια, αλλά από άλλους φορείς.
▪ η ετήσια κατανάλωση καταγράφεται από τους αρμόδιους φορείς υδροδότησης των ακινήτων (π.χ. Δήμους) και με μέριμνά τους διαβιβάζεται στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ για έκδοση λογαριασμών χρήσης υπονόμων, σύμφωνα με το εκάστοτε τιμολόγιο που ισχύει για τους υδρολήπτες της ΕΥΔΑΠ ΑΕ [σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ16γ/015/564/δ/11.08.1988 (ΦΕΚ 670Β’/12.09.1988)].
▪ «η δαπάνη που αντιστοιχεί στο τέλος ή δικαίωμα χρήσεως υπονόμου […] εισπράττεται από την ΕΥΔΑΠ από το χρονικό σημείο που ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 16 παρ.5 του Ν. 3212/2003 (Φ.Ε.Κ. 308/31.12.2003 τ΄Α), από κάθε ακίνητο που αποχετεύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα τ’ ακάθαρτα του εσωτερικού του δικτύου στο δίκτυο αποχέτευσης, ανεξάρτητα αν το ακίνητο αυτό υδρεύεται ή όχι, εν όλω ή εν μέρει από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ» [Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης (ΦΕΚ 846Β’/06.05.2009), άρθρο 12, παρ. 1.2].
2
▪ «η υποχρέωση καταβολής του τέλους χρήσεως υπονόμων αρχίζει έξι μήνες από την ημερομηνία κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης, εκτός αν συνδεθούν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις αποχετεύσεως του ακινήτου με τον αγωγό αποχέτευσης σε προγενέστερη ημερομηνία οπότε η υποχρέωση καταβολής του τέλους χρήσης υπονόμων αρχίζει από την ημερομηνία σύνδεσης» [άρθρο 3 παρ. 5 του Ν. 2744/1999, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 16, παρ. 2 του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α’/31.12.2003)].
▪ «[ε]ξαιτίας […] του δημόσιου αυτού χαρακτήρα της ειδικής αντιπαροχής του Κράτους, η καταβολή του ανταποδοτικού τέλους δεν προϋποθέτει αναγκαστικά ούτε την πραγματική χρησιμοποίηση της δημόσιας υπηρεσίας στη συγκεκριμένη περίπτωση, ούτε την ακριβή αντιστοιχία ανάμεσα στο ύψος του τέλους και στου κόστους της παρεχόμενης υπηρεσίας, αφού αρκεί απλώς η δυνατότητα (ετοιμότητα) παροχής της υπηρεσίας και της κάλυψης των δαπανών της με το τέλος αυτό».
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές, ότι αυτήν την στιγμή οι πολίτες βιώνουν μια κατάφορη αδικία, δεδομένου ότι με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τα τέλη χρήσης της αποχέτευσης, ανεξάρτητως αν ο οικείος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) έχει προβεί σε κατασκευή της σύνδεσης προς το ακίνητο.
Το γεγονός, μάλιστα, ότι ο πολίτης επιβαρύνεται με το εν λόγω κόστος, ακόμα κι αν η μη – σύνδεση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του κι εκείνος – καλόπιστα – έχει προβεί εγκαίρως σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, κάνει απαραίτητη την παρέμβαση της πολιτείας, προς όφελος αυτής της κατηγορίας πολιτών.
Στόχος μας, λοιπόν, είναι – στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα – να καταθέσουμε σχετική νομοθετική ρύθμιση, η οποία να επιλύσει μια και καλή αυτήν την κατάφορη αδικία, που βιώνουν οι καλόπιστοι πολίτες.
Εσωτερική διανομή:
Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών
Ο Υπουργός
Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής