Ο Δ. Καιρίδης στις “Παρεμβάσεις” για το απότέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ (Bluesky, 04.11.2020)

YouTube video