Δεν υπάρχουν βεβαιότητες αλλά κίνδυνοι που θέλουν προσοχή (One Channel, Evening Report)

YouTube video