Αναγκαιότητα άμεσης ενίσχυσης των μεταποιητικών επιχειρήσεων στη Θράκη, μέσω της επιδότησης του μισθολογικού κόστους ύψους 12% (22.04.2020)

Θέμα: Αναγκαιότητα άμεσης ενίσχυσης των μεταποιητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Θράκη, μέσω της παροχής της επιδότησης του
μισθολογικού κόστους ύψους 12%.